บริษัท วีอาร์พี โซลูชั่น จำกัด
VRP SOLUTION CO., LTD.

 
 สินค้าและบริการ
Products and Services
 งานวิจัยและพัฒนา
Research and Development
กระดานข่าว
Webboard

 ติดต่อเรา
Contact Us
Main Menu
 
 สินค้าโปรโมท (Hot Items)
 
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ สั่งล่วงหน้า 7 วัน
 
 เกลือ และ เกลือสปา
 
 ของเล่น ของใช้ DIY
   
 

Side Page

 สถิติวันนี้ 42 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
43 คน
1298 คน
95049 คน
เริ่มเมื่อ 2010-04-04
 
Welcome to Website .......เว็บอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
 บริษัท วีอาร์พี โซลูชั่น จำกัด
   

บริษัท วีอาร์พี โซลูชั่น จำกัด ทำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม อาทิ เครื่องประทินผิวต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม สปา ร้านเสริมสวย เป็นต้น อีกทั้งยังให้บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน การพัฒนาสร้างสรรค์สูตรตำรับต่างๆ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยความร่วมมือกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการทดลองและวิจัยร่วมกับนักวิช่การและนักศึกษา เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีความเป็นมาตรฐานในระดับสากล มีความทันสมัย และสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ โดยการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากที่ต่างๆ ทั่วโลก ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผู้บริโภค ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นการใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถหาได้จากชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย ทำให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับคนไทย

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2551 ยุคที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ประสบวิกฤตเศรษฐกิจทำให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างงานเป็นจำนวนมาก กว่า 5 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายบรรเทาปัญหาการว่างงานเป็นกรณีพิเศษเพื่อฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางให้ผู้ที่ประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง บัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ เป็นต้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้ในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ชื่อโครงการต้นกล้าอาชีพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่ต้นกล้าอาชีพ รุ่น ที่ 1 และทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น ได้จัดโครงการเสริมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำลอง และการเขียนแผนธุรกิจเพื่อทดลองทำธุรกิจจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้

บริษัท วีอาร์พี โซลูชั่น จำกัด เดิมเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจตรงกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม ได้เข้าร่วมในโครงการจัดตั้งบริษัทจำลองดังกล่าวโดยใช้ชื่อ ลัลลาโรม่า ซึ่งให้ความหมายถึง อารมณ์ดี และได้นำเสนอแผนธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จนสามารถได้รางวัลที่ 1 ในการเข้าประกวดการเขียนแผนธุรกิจในโครงการดังกล่าว และได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ อาทิ สบู่เหลว ครีม โลชั่น ออกจำหน่าย จนมีรายได้ส่วนหนึ่งและเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดเครื่องสำอาง

                                    

ดังนั้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ลัลลาโรม่า จึงได้จดทะเบียน ภายใต้ชื่อ บริษัท วีอาร์พี โซลูชั่น จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีผู้ร่วมก่อตั้ง 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งทางราชการและเอกชน

                                                 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

เป็นผู้นำการคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ทางด้านธุรกิจสุขภาพความงามอย่างได้มาตรฐานสากล การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถผลิตได้เองโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำความร่วมมือกับนักวิชาการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และระดับชุมชน เพื่อให้ได้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น เพื่อการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของบริษัท

1เป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางวิชาการในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทางภาครัฐและเอกชน

2จัดจำหน่ายวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพเพื่อธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

3ทำงานวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

เป้าหมายของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไรที่สูงขึ้นทุกปี ขยายตลาดให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาสายงานการผลิตให้หลากหลาย รวมทั้งสร้างประโยชน์และคืนกำไรให้กับสังคม

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท วีอาร์พี โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 170/13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรติดต่อ 02-411-3398 

e-mail address: [email protected] website: http://www.lallaroma.com 

 


นโยบายของบริษัท

อุดมการณ์ของบริษัท

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนาให้เท่าเทียมระดับสากล ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการ นำเสนอผลงานที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการและสังคมในราคาที่เหมาะสม ดูแลเอาใจใส่และให้สิทธิประโยชน์ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างคุ้มค่า

ประโยชน์

1ลูกค้ามีทางเลือกที่มีคุณภาพในตัวสินค้าและบริการ

2พนักงานได้รับการสนุนสนุน ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มที่จากผู้บริหาร

3ผู้บริหารทำกำไรให้กับองค์กรและคืนกำไรให้กับสังคม

 

นโยบายระดับผู้บริหาร

    นำองค์กรให้ทำกำไรและได้รับการยอมรับและการรับรองมาตรฐานสากล

นโยบายด้านการผลิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด ณ ปัจจุบัน มีการผลิตที่ใช้ความรู้และระบบที่ทันสมัยและได้รับการรับรองคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล

    คัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา อุทิศแรงกายและใจเพื่อการทำงานให้มีคุณภาพ ดูแลในสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานพึงได้รับ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลลากร

 
Copyright (c) 2010 by VRP Solution
Website Templates by Free CSS Templates